Thursday, December 31, 2015

31.12.2015. Gada noslēguma pasākums Daugavgrīvas cietoksnī.

1.01.2016. 
PALDIES PAR SADARBĪBU! LAIMĪGU JAUNO GADU!

Biedrības “Bolderājas grupa” aktivitātes 2013. - 2015. gadā tika īstenotas  EEZ finanšu instrumenta „NVO fonds” apakšprogrammā „NVO darbības atbalsta programma”.  Projektu “Sadarbības tīkli Bolderajā”  finansiāli atbalstīja Islande, Lihtenšteina un Norvēģija,  Programmu finansē EEZ instruments un Latvijas valsts.


Project "Network of Bolderājā"
Association "Bolderājas grupa" is carrying out the project „Network of Bolderāja” since 30th of July 2013.
This project is a step towards civil participation, involvement and collaboration of the district inhabitants that would stimulate development of tolerance, environmental quality, protection and preservation of natural and cultural heritage, local communication and economic activity.

The goal of project has been achieved - civil society in the suburb of Riga - Bolderaja and coming neighbourhoods has been strengthened:
Implementation of operational program made it possible to strengthen the organization's institutional and operational capacity by organizing permanent access to office as an initiative, and an action centre where the cooperation between Bolderāja Group and other nongovernmental organizations and citizen initiative groups in Riga was co-ordinated, as well as state and local government bodies. The legal support was given to citizens in the field of environmental advocacy area - continuing two proceedings, preparing proposals and helding working groups for the two documents of Cabinet of Ministers - the Cabinet of Ministers Order No 163, 04.17.2014 (prot. No.23 20.§) "The vessels entering the Riga port access channel reconstruction acceptance "and Cabinet of Ministers Regulations amendments " individual protection and use regulations of Ķemeri national park".
The project was provided with publicity and additional funding has been linked to the implementation of projects.
During public discussions over 9461 signatures of citizens were collected; approximately 600 people took part in three public discussion meetings. Eventually if the organization would not kept citizens intensively informed about participation opportunities in public discussions for Environmental Impact Assessment for the oil terminal, they would remain completely excluded from participation.
The cooperation between "Bolderaja group" and local citizens were also implemented into identifying the cultural heritage of the vicinity - a guide network was extended - for the trainings attended more than 60 people in three years, for excursions - several hundred of people, six exhibitions were realized, 12 advisory panels were prepared, more than 20 excursions and route workshops were led - more than 200 people took part in those excursions and route workshops, the training and experience exchange trip to Daugavpils was organized in year 2015.
From 2013 to 2015 - trainings for the guide network were organized. These activities allowed "Bolderaja group" to change it's guidelines from fragmentary projects to constantly accessible, public activities for coordinating the population networking - the office at Lielā Street 39, Riga, and also from end of 2015 - at Birzes Street 2 that will continue its activities also after the end of the project.
different groups interests were observed, without the limitation of holdings age, nationality and social affiliation - translation of documents and live translation during the public discussion meetings were provided.
Different public activities were realized - cultural projects that contributed to the inclusion of the neighborhood of the city of Riga into the cultural event map (60 visitors in 2013 at the office opening event, more than 2,000 visitors during the White Night 2014, around 200 visitors at the Museum Day event in 2014, more than 900 visitors in 2015 publicity events. All together 3160 visitors): Also initiations of a new projects - in cooperation with the initiating ISSP (International Summer School of Photography), the Bolderāja Music and Art School Support Association, the association "Latvian Centre for Contemporary Art", the Kaņepes Culture Centre, "Daugavpils Gunshot Factory", the History of War of Baltic, Swedish Historical Reconstruction Group of "LifeCompagniet", many NGOs of Riga environs. More than 60 people participated in trainings - English and Latvian language lessons, also drawing, photo and video lessons; neighborhood guide trainings, business, archiving and project organization trainings.
Public activities were introduced by cleanups, local citizens as well as national guardsmen took part as a volunteers. At the biggest cleanups - 25.04., and 03.11.2015.: more than 70 participants in total.
About the opportunity to participate and the programme of activities the audience was informed from social networks - facebook.com pages (at the end of the year 2015. - 2361 followers) that are divided thematically - social and creative activities https://www.facebook.com/bolderajas.grupa
Information which is concerned with Bolderājas Network of Guide activities - thematic tours, events: https://www.facebook.com/turismatikls.bolderaja
Awareness of the cultural heritage, promotion activities:
Activity news and archive page: www.avanport.blogspot.com
Separate events - www.draugiem.lv
Organization is informing about possibilities to participate and also taking part in the X public discussions , 4 Environmental Impact Assessment processes, 9 EIA processes of public discussions, together with local residents collecting and submitting to the State Environmental Bureau Republic of Latvia: total 9461 signatures. The association continued to pursue the requirement for the Administrative District Court on environmental issues, the requirement was improved, thanks to legal advice, the proceedings (cassation complaint to the Supreme Court) will continue even the end of the project. In collaboration with artists and musicians 6 publicity activities were held. Projects were realized in cooperation with the Environmental Advisory Board (19 organizations) and 7 societies, founding of one new association was promoted. Consultations and discussions took place. There's been reports on radio and television news - at least three radio shows (two in Russian language, one in Latvian).
The project is sustainable. Since the year 2016 - office space in Birzes Street 2 continues its activities and cooperations with other NGOs, and provides space and opportunities for various events and lessons, and the office functions also as an exhibition space. Organization "Bolderajas group" will continue to seek for fundings for further projects and activities.


Sadarbības tīkli Bolderājā


Projekta mērķis ir sasniegts - pilsoniskā sabiedrība Rīgas nomalē - Bolderājā un tās tuvākajās apkaimēs ir tikusi stiprināta:. Darbības programmas īstenošana ļāva nostiprināt organizācijas institucionālo un operacionālo kapacitāti, organizējot pastāvīgi pieejama biroju kā iniciatīvu un rīcības centru kur tika koordinēta sadarbība strap Bolderājas grupu un citām NVO un iedzīvotāju iniciatīvas grupām Rīgā, kā arī valsts un pašvaldības struktūrām. Tika sniegts juridisks atbalsts iedzīvotājiem vides interešu aizstāvības jomā - turpinātas divas tiesvedības, sagatavoti priekšlikumi un strādāts darba grupās diviem Ministru kabineta dokumentiem - Ministru kabineta rīkojums Nr.163, 17.04.2014 (prot. Nr.23 20.§)"Par kuģu ienākšanai Rīgas ostā paredzētā pieejas kanāla rekonstrukcijas akceptēšanu" un Ministru kabineta noteikumu grozījumi "Ķemeru nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi".
Projektam nodrošināta darbības publicitāte, piesaistīts projektu īstenošanai nepieciešamais papildus finansējums.
Sabiedriskajās apspriešanās tika savākti vairāk 9461 iedzīvotāju paraksti, kopā ap 600 iedzīvotāju piedalījās trijās sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs. Ja biedrība nebūtu intensīvi informējusi iedzīvotājus par līdzdalības iespējām naftas termināļa IVN sabiedriskajai apspriešanā, iespējams, par sabiedrisko apspriešanu cilvēki vispār nebūtu uzzinājuši.
"Bolderājas grupas" un vietējo iedzīvotāju sadarbība tika īstenota arī apkaimes kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā -tika paplašināts gidu tīkls - apmācībās triju gadu laikā piedalījās vairāk kā 60 cilvēku, ekskursijās - vairāki simti, tika īstenotas 6 izstādes, sagatavoti 12 informatīvi stendi, vadītas vairāk kā 20 ekskursijas un maršrutu darbnīcas vairāk kā 200 cilvēkiem, noticis apmācību un pieredzes brauciens uz Daugavpili (2015.gads)
2013. -2015. gadā tika organizētas apmācības gidu tīkla paplašināšanai. Aktivitātes ļāva Bolderājas grupas darbību mainīt no fragmentāras projektu darbības uz pastāvīgi pieejamu, sabiedrības aktivitātes koordinējošu iedzīvotāju sadarbības tīklu - birojs lielā Lielā 39 un 2015. gada nogalē - arī Birzes ielā 2, kas turpinās savu darbību arī pēc projekta noslēguma, vairāk aktivitātes koncentrējot Birzes ielā 2.
Tika ievērotas dažādu iedzīvotāju grupu intereses, nepieļaujot līdzdalības ierobežošanu vecuma, tautības un sociālās piederības dēļ - tika tulkoti dokumenti, nodrošināts tulkojums sabiedrisko apspriešanu laikā.
Tika īstenoti publicitāte pasākumi - kultūras projekti, kas veicināja apkaimes iekļaušanu Rīgas pilsētas kultūras notikumu kartē (60 apmeklētāju 2013 gadā biroja atklāšanas pasākumā, vairāk kā 2000 apmēklētāju Baltā nakts 2014 ietvaros, ap 200 apmeklētāju Muzeju dienas pasākumā 2014. gadā, kopā vairāk kā 900 apmeklētāju 2015. gada publicitātes pasākumos, kopā 3160 apmeklētāju): Notika jaunu projektu iniciēšana sadarbībā ar ISSP (Starptautiskā fotogrāfijas vasaras skola), Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrību, biedrību ""Latvijas laikmetīgās mākslas centrs", Kaņepes kultūras centru, Daugavpils skrošu rūpnīcu, Baltijas kara vēsturesLatvijus tikšanās ar zviedru rekonstruktoru un Baltijas kara vēstures asociāciju.grupu, dažādām Rīgas apkaimju NVO.
vairāk kā 60 cilvēku piedalījušies apmācībās - tika apgūtas angļu un latviešu valoda, amatu prasmes (zīmēšana), foto un videoiemaņas, apkaimes gidu prasmes, uzņēmējdarbības, arhivēšanas un kultūras produktu radīšanas prasmes, pieredze projektu organizēšanā.
Publicitātes pasākumus ievadīja talkas, kurās kā brīvprātīgie piedalījās gan vietējie iedzīvotāji, gan zemessargi, gan biedrības biedri un brīvprātīgie, lielajās talkās - 25.04. un 3.11.2015. kopā vairāk kā 70 cilvēki.
Par iespēju līdzdarboties un norisēm projekta ietvaros mērķauditorija uzzināja gan no sociālajiem tīkliem - trim facebook.com lapām (2015. gada nogalē kopā 2361 sekotājs) kuras tematiski dalās - sociālās un radošās aktivitātes https://www.facebook.com/bolderajas.grupa
Informācija, kas vairāk saistīta ar Bolderājas gidu tīkla aktivitātēm - tematiskām ekskursijām, pasākumiem
https://www.facebook.com/turismatikls.bolderaja
Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanas, popularizēšanas aktivitātes
https://www.facebook.com/bolderaja.galvenanomale
Aktivitāšu ziņu un arhīva lapa www.avanport.blogspot.com
Par atsevišķiem pasākumiem - www.draugiem.lv
Biedrība informējusi par iespēju piedalīties un iesaistījusies pati jaunā teritoriju plānojuma sabiedriskajās X apspriedēs, 4 ietekmes uz vidi novērtējuma procesos, 9 ietekmes uz vidi novērtējuma procesu sabiedriskās apspriedēs, kopā ar apkaimes iedzīvotājiem savācot un iesniedzot Vides pārraudzības valsts birojā kopā 9461 iedzīvotāju parkastu. |Biedrība turpināja uzturēt prasību Administratīvajā apgabala tiesā par vides aizsardzības jautājumiem par vides jautājumiem, darīja to veiksmīgāk, pateicoties jurista konsultācijām, tiesvedība (Kasācijas sudzība Augstākajā tiesā) turpinās arī pēc projekta noslēguma. Sadarbībā ar māksliniekiem un mūziķiem īstenoja 6 publicitātes pasākumus. Projektu īstenošanā notikusi sadarbība ar Vides konsultatīvo padomi (19 organizācijas) un 7 biedrībām, tikusi sekmēta vienas jaunas biedrības dibināšana. Notikušas konsultācijas un diskusijas. Par biedrības aktivitātēm ir stāstīts vismaz 3 radio raidījumos (divi krievu, viens latviešu valodā), ziņots radio un televīzijas ziņās.
Projekts ir ilgtspējīgs, jo 2016. gadā paredzēts biroja pieejamību un darbību un sadarbību ar citām NVO turpināt Birzes ielā 2, kas ir biedrībai pieejamas telpas ar iekārtotu izstāžu zāli un apmācību vietu. Tiks piesaistīts un meklēts finansējums aktivitāšu īstenošanai arī turpmāk.
31. DECEMBRĪ - GADA NOSLĒGUMA PASĀKUMS DAUGAVGRĪVAS CIETOKSNĪ
Rīgā, Birzes ielā 2, no plkst. 22.00 līdz rītam.

Projekta video un foto demonstrējumi
Nakts ekskursija interesentiem
Gadu mija uz bastiona Rīta zvaigzneLūgums iepriekš pietekties pa tālruni: 28204051, jāģerbjas silti! 

ATKLĀTNE NO CIETOKŠŅA 

Apmācību gaitā izvēlējāmies vienu no Bolderājas grupas krājuma gravīrām, lai izveidotu atklātni, kas popularizēs projekta "Sadarbības tīkli Bolderājā"  gidu tīkla aktivitātes arī pēc projekta noslēguma (www.facebook.com/bolderaja.galvenanomale/ ). Izvēlējāmies gravīru ar Ērika Dālberga, Daugavgrīvas cietokšņa ģenerālkvartīrmeistara, vēlāk Rīgas un Vidzemes ģenerālgubernatora  zstrādāto pārbūves plānu, jo Dālberga devums cietokšņa attīstībā simbolizē pārmaiņas un izaugsmi.
Gravīra pirmoreiz iespiesta Hamburgā, 1702. gadā.

DECEMBRA APMĀCĪBAS

Decembrī turpinām mācīties latviešu un angļu valodu, zīmēšanu, uzņēmējdarbību, foto arhivēšanu un apstrādi. Diskutējam, atlasām informāciju un veidojam jaunus Daugavgrīvas cietokšņa stendus. Braucam mācīties uz Daugavpils cietoksni, Rotko centru un jauno veiksmīgo Daugavpils skrošu rūpnīcu -muzeju. Lielākās un mazākās grupās mācāmies vadīt ekskursijas Bolderājā un Daugavgrīvā.KRĀJUMA IZSTĀDES

Septembrī gatavojām izstādi, atzīmējot 315 gadus, kopš cietoksni izdevās iekarot Augusta Stiprā karaspēkam, un cietoksnis uz pusotru gadu kļuva Augustburga.
Oktobrī skenējām un apstrādājām Jevgēņija uztivētos 177. Kuģu remonta rūpnīcas materiālus.
Novembrī veidojām izstādi no Rudens ģimenes arhīva
Projekta noslēgumā - izstāde no Alda Janelūna dāvinājuma.STENDI


BROŠŪRA

No comments:

Post a Comment