SAND / SMILTIS

SMILTIS

Zaudējām. Apstrīdējām. 


2015. gada 24. novembrī saņēmām Apgabala tiesas spriedumu - paredzētā darbība, tostarp grunts atbērtne pie rietumu mola var tikt īstenota. Iesniedzām kasācijas sūdzību.

------

28. augustā notika jau otrā Administratīvās apgabala tiesas sēde, kurā bija jāizlemj, vai atbalstīt Rīgas brīvostas lūgumu paplašināt kuģu ceļu Daugavā un pie viena - aizbērt jūru reņģu nārsta vietā pie Daugavgrīvas mola. Tiesa lēma, ka ... nevar izlemt, pirms osta nav paskaidrojusi, kā tā zaudēs ES finansējumu, ja finansējums nav piešķirts... Aizbērt paredzētie 50 ha jūras ir blakus Piejūras dabas parkam, turpat arī Vakarbuļļu pludmale, kurā ugunskuru naktī runāja par jūras sargāšanu, zivīm un zvejniecību. Par aizbēršanu neuzdrošinājās... Administratīvā apgabaltiesa lietu skatīs trešoreiz - klātienē, 2. oktobrī...
SAND


To create a temporary sand storage (for 10 years). Rīgas Freeport and Rīgas Council has decided to fill up the sea near the Daugavgrīvas lighthouse for 10 years in the area of 70 ha. This is a way the Rīgas Freeport has decided to make money. The project will take place next to the Natura 2000 natural area in which dunes, plants and birds are protected.


As the result of the project :

- because of the erosion that is being caused by the movement of the sand the protected values of the Natura 2000 may become reduced and washed away;

- an important fish spawning ground will be destroyed and while making the sand storage many tons of alive fish have been buried;

- a degraded landscape at the cultural and historical monument Komētforts and Daugavas grīvas coast fortifications complex;

- a half of the wonderful sandy beach has been lost and the humane development of the territory opportunity as well.

Decisions were contrary to the public and expert opinion. Bolderājas group has challenged the project in court, the litigation continues.SMILTIS


Lai izveidotu smilšu pagaidu glabātuvi (Brīvostas izpratnē 10 gadi ir "pagaidu"), Rīgas brīvosta un Rīgas dome lēmušas aizbērt jūru pie Daugavgrīvas mola 70 ha platībā. Tas ir veids, kā Rīgas brīvosta pelnīšot. Projektu paredzēts īstenot Rīgas līča pludmalē, Daugavgrīvā, blakus atrodas Natura 2000 dabas teritorija, kurā aizsargātas tiek kāpas, augi un putni.

Projekta rezultātā:

- smilšu kustības izraiaisītas erozijas dēļ var tikt noskalota un samazināta Natura 2000 teritorija, iznīcinātas aizsargājamas dabas vērtības,

- var tikt iznīcināta nozīmīga zivju nārstošanas vieta; smilšu glabātuves izbūves laikā dzīvas apraktas tiks daudzas tonnas zivju;

- degradēta ainava pie kultūrvēsturiska pieminekļa Komētforts un Daugavas grīvas krastu nocietinājumu kompleksa;

- zaudēta daļa lieliskas smilšainas pludmales un humānākas teritorijas attīstības iespēja.

Lēmumi pieņemti pretēji sabiedrības un ekspertu viedoklim. Bolderājas grupa ir apstrīdējusi projektu tiesā, tiesāšanās turpinās.